Avís Legal i política de privacitat


Informació general de la seu electrònica o lloc web TPVEscola.com

TPVEscola.com (https://tpvescola.com) és un domini de l’empresa EQC Medios de Pago, S.L.U amb NIF B-66297094, inscrita al Registre Mercantil de la província de Barcelona i domicili al carrer Joaquim Torres Garcia, 71, 08304, de Mataró, tel. 93 799 68 56 i adreça info@tpvescola.com.

Mitjançant el domini tpvescola.com, l'empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web TPVEscola.com.

TPVEscola pot cedir a altres entitats l'operativa i ús d'aquest lloc web.


Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de TPVEscola atribueix la condició d'usuari implica l'acceptació de les condicions d'accés. Llegiu l’apartat de Protecció de dades de caràcter personal per conèixer el tractament que es fa de les dades personals.

Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal TPVEscola.com sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.


Protecció de dades de caràcter personal:

A) Dades dels usuaris

EQC Medios de Pago, SLU actua legalment com a ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades dels usuaris de TPVEscola.com per compte dels centres educatius i/o empreses o entitats relacionades (responsables del tractament de les dades dels usuaris) amb els quals es formalitza un contracte de servei.

D’acord amb nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, s’informa del següent:

· Les dades personals dels usuaris, recollides a través de formularis de TPVEscola o bé facilitades pels centres educatius i/o empreses o entitats relacionades, s’utilitzaran únicament per a poder facilitar els serveis de la plataforma, per compte dels centres educatius i/o empreses o entitats relacionades.

· No comunicarem dades personals dels usuaris a terceres persones, llevat que els responsables del tractament de les dades així ho sol·licitin i sempre que disposin d’autorització expressa dels usuaris.

· EQC Medios de Pago SLU no realitzarà comunicacions de caràcter publicitari als usuaris de TPVEscola.com.

· Les dades dels usuaris, es conservaran mentre existeixi una relació contractual de servei amb els centres educatius i/o empreses o entitats relacionades i també es podran conservar amb la deguda custòdia mentre puguin derivar-se responsabilitats en l’execució de la prestació de servei.

· En qualsevol cas, els usuaris poden exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació cancel·lació i oposició d’acord amb la política de privacitat del centre educatiu i/o empreses o entitats relacionades, o bé adreçant-se a info@tpvescola.com

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen o poden recollir, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web TPVEscola.com.

TPVEscola.com no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica d'TPVEscola.com o per a mesures i dades d'audiències anònimes.

Aquest lloc web pot fer servir eines de mesura d'audiència de que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament de la web. Aquesta mesura pot utilitzar galetes de terceres parts.


Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de TPVEscola els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal TPVEscola.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a TPVEscola l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de TPVEscola, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: TPVESCOLA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, TPVEscola s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de TPVEscola en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de TPVEscola.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

· La presentació d'una pàgina del portal TPVEscola.com o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l'TPVEscola.com per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.

· Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'TPVEscola.com conforme a les disposicions vigents.

· L'ús comercial dels continguts del lloc web TPVEscola.com.

· L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de TPVEscola, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

· L'ús de continguts en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

· Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

· Provocar danys en els sistemes físics i lògics de TPVEscola, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

· Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.


Responsabilitat en relació amb els continguts

TPVESCOLA es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

TPVESCOLA no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal TPVEscola.com.


Dret d'exclusió

EQC Medios de Pago, SLU es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.


Subscripcions i/o Contractacions

La subscripció i/o contractacions de productes oferts per TPVEscola que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament.

Generalitats

EQC Medios de Pago. SLU perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

TPVESCOLA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, encara que hi posi les eines de protecció adients en cada cas, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.


Modificació de les presents condicions i durada

TPVESCOLA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre TPVEscola i els usuaris es regirà per la normativa vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró.